Joy Center


JOY jobber etter Aktiv Læring filosofi - alle barn kan lære når forholdene er lagt til rette for læring.

Ressurssenter

JOY Center for Child Development åpnet i mars 2014. Senteret er delt i to avdelinger; et dagsenter og en avdeling hvor barn kan få individuell opptrening.

På dagsenteret jobber det to damer i fulltidsstillinger. Barna får tilbud om tilrettelagte aktiviteter mens foreldre kan få en velfortjent pause fra omsorgsoppgaven. Dagsenter tjenesten er gratis og skal tilbys til familier med lav eller ingen betalingsevne. JOY har opprettet et Fadder-program som blant annet skal støtte disse barna – link til fadderprogrammet.

På avdelingen for individuell opptrening jobber det tre damer i fulltidsstillinger. Barna som mottar tjenester i denne avdelingen får individuell tilpasset opptrening. Fokus kan være på utvikling av fin-motorikk, utvikling av grov-motorikk, sosial ferdighetstrening, ogeller kommunikasjon. Foreldrene til barna blir fulgt opp med opplæring og veiledning.

Avdelingen for individuell opptrening er en betalt tjeneste. Senteret må generere inntekter for at det skal kunne tilby et langsiktig tilbud til barn med utviklingshemming og deres familier. Et eventuelt overskudd fra avdelingen skal gå til å utvide senteret og til å støtte prosjekter for å bedre tilbudet til utviklingshemmede barn i regionene og på institusjonene.

JOY Center for Child Development har en daglig leder, Gwen Burchell, som er ansvarlig for den daglige driften av senteret. Hun er britisk og også leder for den lokale organisasjonen United Aid for Azerbaijan.

Oppfølging fra JOY i Norge

Det er ingen utdanningsprogram i Aserbajdsjan som tar for seg hvordan man best mulig kan hjelpe og legge til rette for mennesker med utviklingshemming. De ansatte på JOY Center for Child Development er derfor helt avhengig av opplæring og veiledning fra fagpersoner i Norge for at barna skal få det best mulige tilbudet. Det er opprettet et fagteam i Norge som følger opp de ansatte på senteret. Fagteamet består av to vernepleiere, en spesialpedagog, en psykolog, to sosionomer og to aktivitører. Alle har lang erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming i Norge.

Representanter fra fagteamet i Norge reiser jevnlig til Aserbajdsjan gjennom året og lærer opp de ansatte og veileder dem i arbeidet. Mellom besøkene foregår veiledningen via en lukket gruppe på Facebook. 

Mål for JOY Center for Child Development

JOY Center for Child Development skal være et «mønsterbruk» for arbeid med barn med utviklingshemming. Det skal være et senter som viser en sosial tilnærming til denne gruppen basert på anerkjente metoder og forskning.

JOY Center for Child Development skal hindre at barn med utviklingshemming blir isolert hjemme eller at foreldre må ta det vanskelige valget å plassere barnet på institusjon. Senteret skal fremme rettighetene for denne gruppen, inkludere barn med utviklingshemming i samfunnet samt forbedre folkeopplysningen om mennesker med utviklingshemming.

Gi med AvtaleGiro

For privatpersoner og firma som ønsker å støtte oss med et månedlig beløp kan vi opprette AvtaleGiro.

Fyll inn skjema nedenfor.

Gi med Vipps

Engangsbeløp kan Vippses til 10793 - Tusen takk!

Sammen gjør vi en forskjell!!

Vipps-logo