JOY jobber etter Aktiv Læring filosofi - alle barn kan lære når forholdene er lagt til rette for læring.
JOY jobber etter Aktiv Læring filosofi - alle barn kan lære når forholdene er lagt til rette for læring.

Ressurssenter 

JOY Center for Child Development åpnet i mars 2014. Senteret er delt i to avdelinger; et dagsenter og en avdeling hvor barn kan få individuell opptrening. Det jobber i dag 3 damer i fulle stillinger på JOY senteret. 


På dagsenteret får barna tilbud om tilrettelagte aktiviteter mens foreldre kan få en velfortjent pause fra omsorgsoppgaven. Dagsenter tjenesten er gratis og skal tilbys til familier med lav eller ingen betalingsevne. JOY har opprettet et Fadder-program som blant annet skal støtte disse barna.


På avdelingen for individuell opptrening får barn individuell tilpasset opptrening. llinger. Fokus kan være på utvikling av fin-motorikk, utvikling av grov-motorikk, sosial ferdighetstrening, og eller kommunikasjon. Foreldrene til barna blir fulgt opp med opplæring og veiledning.


Avdelingen for individuell opptrening er en betalt tjeneste. Senteret må generere inntekter for at det skal kunne tilby et langsiktig tilbud til barn med utviklingshemming og deres familier. Et eventuelt overskudd fra avdelingen skal gå til å utvide senteret og til å støtte prosjekter for å bedre tilbudet til utviklingshemmede barn i regionene og på institusjonene.

 

De ansatte på JOY senteret bruker også mye tid på å lære opp andre som jobber med barn med utviklingshemming. Det siste året har over 100 fagpersoner og foreldre deltatt på opplæring i temaene kommunikasjon og aktivitet. Denne delen av JOY senteret vil bli prioritert de neste årene. 

Oppfølging fra JOY i Norge

Det er ingen utdanningsprogram i Aserbajdsjan som tar for seg hvordan man best mulig kan hjelpe og legge til rette for mennesker med utviklingshemming. De ansatte på JOY Center for Child Development er derfor helt avhengig av opplæring og veiledning fra fagpersoner i Norge for at barna skal få det best mulige tilbudet. Det er opprettet et fagteam i Norge som følger opp de ansatte på senteret. Fagteamet består av to vernepleiere, en spesialpedagog, en psykolog, to sosionomer og to aktivitører. Alle har lang erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming i Norge.

Representanter fra fagteamet i Norge reiser jevnlig til Aserbajdsjan gjennom året og lærer opp de ansatte og veileder dem i arbeidet. De siste årene har reise vært vanskelig pga korona, men vi har brukt digitale hjelpemidler som har fungert bra.

Mål for JOY Center for Child Development

JOY Center for Child Development skal være et «mønsterbruk» for arbeid med barn med utviklingshemming. Det skal være et senter som viser en sosial tilnærming til denne gruppen basert på anerkjente metoder og forskning.


JOY Center for Child Development skal hindre at barn med utviklingshemming blir isolert hjemme eller at foreldre må ta det vanskelige valget å plassere barnet på institusjon. Senteret skal fremme rettighetene for denne gruppen, inkludere barn med utviklingshemming i samfunnet samt forbedre folkeopplysningen om mennesker med utviklingshemming.

 

  

Utvikling

«Ethvert menneske kan lære seg noe. Barnet lærer av sin egen aktivitet i de omgivelsene det oppholder seg i. Læring forekommer hvis og når forholdene er gunstige».
Dr. Lilli Nielsen

 

 

 .